1. Definities

    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bjorn Laarman noten en zuidvruchten.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Bjorn Laarman noten en zuidvruchten, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bjorn Laarman noten en zuidvruchten en op elke tussen Bjorn Laarman noten en zuidvruchten en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Bjorn Laarman noten en zuidvruchten aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Bjorn Laarman noten en zuidvruchten deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Ontbindingsrecht
 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is, zodat door het openen er geen vermenging of bederving plaats kan vinden.
 4. Consument kan de overeenkomst slechts ontbinden voor producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.
 5. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht moet hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Bjorn Laarman noten en zuidvruchten melden. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten verzendt onverwijld een bevestiging van de ontvangst van dat bericht.
 6. Producten moeten gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Bjorn Laarman noten en zuidvruchten geretourneerd te worden, conform de door Bjorn Laarman noten en zuidvruchten verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval moet een (kopie van) de pakbon worden bijgesloten.
 7. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 8. Na ontbinding moet de consument uiterlijk binnen 14 dagen het product retourneren conform het in lid 6 bepaalde.
 9. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht

    Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door Bjorn Laarman noten en zuidvruchten tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bjorn Laarman noten en zuidvruchten heeft;
 1. Levering
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Bjorn Laarman noten en zuidvruchten kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 16:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden verzonden. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.
 1. Garanties en Conformiteit
 1. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum.
 3. Consument moet de producten conform het bewaaradvies van Bjorn laarman noten en zuidvruchten bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.
 4. Producten moeten aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
 5. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Bjorn Laarman noten en zuidvruchten aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 6. Vergoeding, of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.
 1. Klachten en Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen Bjorn Laarman noten en zuidvruchten en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Bjorn Laarman noten en zuidvruchten.
 3. Bij Bjorn Laarman noten en zuidvruchten ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Bjorn Laarman noten en zuidvruchten hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Bjorn Laarman noten en zuidvruchten  wijst consument op de mogelijkheid om, indien Bjorn Laarman noten en zuidvruchten en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Bjorn Laarman noten en zuidvruchten, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/